Strojca INTJ

Introversion - nezávislý, samostatný, zdržanlivý, vyrovnaný
iNtuition - inovatívny, vizionársky, mysliaci do budúcnosti, odvážny
Thinking - logický, vecný, pragmatický, racionálny
Judging - organizovaný, štruktúrovaný, rozhodný, vytrvalý

1 %

V celej populácii má
typológiu Strojca
1% ľudí.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.

Základná charakteristika:

  • Zacielení na detaily a fakty
  • Realistickí
  • Zaujímajú sa skôr o prítomnosť ako o budúcnosť
  • Sú pozorní, ale trochu subjektívne
  • Logickí a praktickí
  • Zaujímajú sa o vnútorný svet
  • Disciplinovaní a organizovaní

Popis typológie - Strojca

Aj keď dominantnou preferenciou Strojcov (ďalej len INTJ) je silno vyvinutá intuícia, nebýva ich introvertná orientácia vždy na prvý pohľad zrejmá a veľa ľudí ich pokladá za extrovertov. Zo všetkých typov majú INTJ asi najväčšiu dávku sebadôvery. Svojmu okoliu sa tento vzácny typ vyskytujúci sa v populácii zhruba v 1 percente, javí ako najviac individualistický a nezávislý. INTJ uvažujú a myslia vo formách čistej racionality. Ľudia a veci majú podľa nich slúžiť nejakému pozitívnemu účelu a cieľu. Obvykle sa ľahko rozhodujú. Pretože sami najlepšie vedia, ako má všetko byť, majú vo svojich úsudkoch sklon ignorovať pocity a názory iných – ako tých, ktorí by ich mohli podporiť, tak aj tých, ktorí sú voči nim kritickí. Hľadia do budúcnosti, pre niekoho až do príliš vzdialenej a nemilujú pohľady späť.

Vynikajú precíznosťou vo vyjadrovaní a myslení. Ich schopnosť vysledovať aj menší nesúlad alebo nelogickosť v akýchkoľvek záveroch či výrokoch, bez ohľadu na to, ako vzdialení sú v čase alebo v priestore, môže niekedy vyvolávať dojem, že sú intelektuálni snobi. INTJ neustála hľadajú to, čo je najdôležitejšie. Ak dodržujú nejaké pravidlá a postupy, nerobia tak spravidla preto, že im a priori veria alebo im prikladajú hlbší zmysel či význam, ale preto, že ich považujú za užitočné. INTJ sú najteoretickejší typ zo všetkých.

Zatiaľ čo ENTP vidí idey ako pešiakov na šachovnici reality, INTJ na to pozerá presne opačne: realita je pre nich pešiakom v šachovej partii ideí. Žiadna nie je dosť výstredná na to, aby si nezaslúžila ich pozornosť. INTJ sú otvorení nápadom a konceptom a často ich s nemalou dávkou intelektuálnej agresivity vyhľadávajú.

INTJ majú neobyčajný zmysel pre doťahovanie vecí a sú schopní predvídať aj dlhodobé dôsledky terajších činov. Keď sú presvedčení, že sú správne a prínosné, dokážu ich uvádzať do života, ak je to treba s neľútostnou bezohľadnosťou, bez zreteľa na obete, čas alebo energiu.

INTJ môžu byť raz za čas nesmierne úzko zameraní na jeden jediný cieľ a proste nevidieť ani nepočuť nič a nikoho iného. To môže byť tak ich prednosťou ako aj slabinou.

Najradšej by videli, ako sa ich myšlienkové konštrukcie a systémy zhmotňujú a premieňajú do niečoho skutočného. Tam, kde sa INTP uspokojí s vytvorením systému, INTJ budú zháňať granty, zakladať firmy, organizovať politické strany, spolky či hnutia pre to, aby svojím nápadom pomohli do sveta. Vynikajú v zovšeobecňovaní, klasifikovaní, sumarizovaní, nachádzaní vhodných príkladov. Pretože ich argumenty vychádzajú z vnútra, môžu svoje zdôvodnenia zneprehľadňovať a zahmlievať napríklad tým, že operujú nepresne definovanými pojmami či odvolávaním sa na bližšie neurčené zásady, učenia či autority.

Pre ľudí, ktorí budú pracovať s INTJ, býva užitočná taktika, ako predchádzať konfliktom a nedorozumeniam, primäť ich k tomu, aby pravidelne a opakovane prechádzali spoločné zámery a ciele. Ich spolupracovníci či partneri majú niekedy pocit, že INTJ do nich vidia a že ich často „nachytávajú na hruškách“. Tento pocit prehľadnosti, takmer nahoty, spôsobuje, že si vo vzťahoch voči INTJ podvedome vytvárajú odstup. To ešte podporuje dojem, že sa INTJ zdajú studení, neemocionálni a neschopní vášne. Pre svoj sklon vyžadovať od iných rovnako tvrdú prácu ako odvádzajú oni sami, pôsobia ako tí, ktorí sú až neúmerne nároční a je ich možno len ťažko uspokojiť. V zamestnaní si môžu prisvojiť ciele organizácie natoľko, že ich naplňujú s takmer svätým odhodlaním.

INTJ patria medzi najnezávislejšie typy, no preto niekedy budia dojem nadutosti a arogancie. Pri práci a hre sa môžu zdať nad vecou, nezriedka sú hádaví. Bývajú prekvapení, keď im ľudia tieto vlastnosti vyčítajú a pokladajú ich za nepriateľské. Paradoxne, práve takto vyjadrujú náklonnosť a záujem.

Emocionálne stavy nebývajú v ich chovaní zvyčajné. Ženy aj muži INTJ ich nedávajú príliš najavo. Dokážu byť chladní, rezervovaní, neprístupní. Býva to však ich obranná reakcia, pretože v skutočnosti bývajú až hypersenzitívni na odmietanie zo strany tých, ktorých si vážia a na ktorých im záleží. Preto sa chránia chladnou škrupinou.

INTJ môžu napríklad pri jednaní vynechať obvyklé úvodné zdvorilosti a konverzačné frázy výrokom, že nie je čas na „tliachanie“ a tak nechcene vyslať signál, že je potrebné sa ponáhľať, síce to tak vlastne ani nemysleli, potom sa divia, z čoho pochádza ta atmosféra napätia či tlaku. Obvykle si ale vedú lepšie v pracovných situáciách než pri oddychových aktivitách.

Spoliehanie sa na intuíciu spôsobuje, že si svojich priateľov, spolupracovníkov, životných partnerov a podriadených vyberajú občas veľmi prekvapivo a niekedy aj navzdory do oči bijúcim dôkazom, že táto voľba nie je najlepšia. Keď si niekoho obľúbia, dokážu byť oddaní a pozorní. Keď na niekoho majú slabosť, môžu byť veľmi tolerantní, nešetria podporou a ponechávajú veľkú voľnosť pri rozhodovaní. Pre svoje úspechy potrebujú ostatných ľudí, je pre nich nutná značná dávka autonómie a súkromia a možnosť byť sami so sebou, bez ostatných. Nezáujem okolia alebo dokonca kritika ich príliš nevyvádza z rovnováhy, pretože väčšinou robia veci, o ktorých sú vnútorne presvedčení, že sú správne, ak nie jediné možné.

Na akú prácu sa hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prezradí. Čím dlhší test si spravíš, tým presnejšiu odpoveď dostaneš.

Presný test 60 otázok Rýchly test 20 otázok

Po vyplnení testu ti okrem zoznamu profesií ukážeme, ktoré osobnosti vo svete majú, alebo mali rovnakú typológiu ako ty.